Celem Fundacji jest działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, artystyczna i wydawnicza w zakresie:

 • ochrony, rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycyjnej twórczości muzycznej, tanecznej i rzemieślniczej ważnej dla dziedzictwa kultury narodowej;
 • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tradycyjnej muzyki, śpiewu, tańca, sztuki i rzemiosła;
 • wspierania wspólnot i społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i rozpowszechnianie ich dorobku kulturowego;
 • integracji osób z różnych środowisk społecznych zainteresowanych polską i światową kulturą i sztuką, budowania więzi poprzez wspólne spotkania, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i artystycznych w Polsce i na świecie;
 • promowania polskiej kultury i sztuki poza granicami RP oraz prezentacji wartościowej kultury i sztuki innych narodów w Polsce, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • kształtowania otwartych postaw wobec odmiennych kultur poprzez działalność artystyczną, kulturalną, naukę, oświatę i turystykę;
 • kształtowania świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko kulturowe i naturalne, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenia i wspierania form dialogu międzypokoleniowego
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi;
 • pielęgnowania regionalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, popularyzacji lokalnej i narodowej historii, wspierania działań związanych z ochroną zabytków oraz dbałością o zrównoważony rozwój Gminy Jeleśnia i okolic;
 • inicjowania i realizowania wszelkich działań mających na celu integrację społeczną i zawodową.

Statut Fundacji 9sil